Viet Phuc - https://stg.picrew.to

Việt Phục
Viet Phuc(Translated by 'Google translate')
Personal
Non commercial
Commercial
Manufacturing

"Viet Phuc"- Vietnamese traditional costume. Costume based on historical data on Vietnamese( ancient and modernize) and ideas from Vietnamese dynasties. Costumes can be similar to the sinosphere countries, but confirm that the images appearing here all belong to "Viet Phuc" (Vietnamese traditional costume). Thank you. #PARACEL ISLANDS AND SPRATLY ISLANDS BELONG TO VIETNAM! ---------------- Đồ họa trang phục dựa trên các dự liệu lịch sử về phục sức Việt Nam cổ đại và sáng tạo hóa. Ý tưởng hình tượng gồm các triều đại: Lý- Trần- Lê- Nguyễn- Mạc. Có thể tương đồng với các nước đồng văn khác nhưng khẳng định những hình ảnh xuất hiện tại đây đều thuộc về Việt Phục. Xin cảm ơn. #HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM!

"Viet Phuc"- Vietnamese traditional costume. Costume based on historical data on Vietnamese( ancient and modernize) and ideas from Vietnamese dynasties. Costumes can be similar to the sinosphere countries, but confirm that the images appearing here all belong to "Viet Phuc" (Vietnamese traditional costume). Thank you. #PARACEL ISLANDS AND SPRATLY ISLANDS BELONG TO VIETNAM! ---------------- Costume graphics are based on historical data on ancient Vietnamese costumes and creation. The idea of the image includes the dynasties: Ly - Tran - Le - Nguyen - Mac. It may be similar to other co-literate countries, but it is confirmed that the images appearing here all belong to Viet Phuc. Thank you. #Paracels and Truong Sa belong to Vietnam!

(Translated by 'Google translate')

random